هدف اصلی آوا دارو پوشش سراسری توزیع داروهای عمومی، زنجیره سرد، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی به منظور ارتقا سطح سلامت جامعه می باشد. دیگر اهداف شرکت به شرح ذیل می باشند:

  • تامین به موقع داروهای انسانی مورد نیاز کشور
  • افزایش سهم شرکت از بازار تامین محصول (از لحاظ حجمی و نوع)
  • ایجاد تعامل و همکاری گسترده و پایدار با تولیدکنندگان محصولات دارویی
  • افزایش تعداد مشتریان دایمی شرکت و رضایتمندی آنها از سطح کیفی و کمی خدمات
  • کاهش هزینه های توزیع و لجستیک
  • ارتقا مهارت و دانش نرم افزاری و سخت افزاری پرسنل
  • افزایش کارایی و عملکرد فرآیندهای سفارش دهی،خرید، حمل و نقل محصولات
  • توسعه شبکه بازاریابی و فروش یکپارچه سراسری